หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจัดตั้งชมรากีฬาตำบลหนองทอง [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลหนองทอง [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายลดการบริโภคน้ำตาลของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง [ 23 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลหนองทอง [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ก.จังหวัด เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (เพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 18 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน
SERVICE
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,285,177 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com