หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
  “ตำบลหนองทองน่าอยู่ มุ่งสู่การเกษตรแบบก้าวหน้า
พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”
   
 
  พันธกิจ
 
 
  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสม
ภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
  การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  การส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษ์ รักษา บำรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
  ยุทธศาสตร์
 
  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
  การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
 
  กลยุทธ์
 
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า เกาะกลางถนนและระบบการระบายน้ำ
  ก่อสร้างปรบปรุงบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานีขนส่ง และการจราจร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
  การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
  การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถิ่น
  การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ
การผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 3,319,663 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com